Regulamin serwisu - nalekcje.pl

Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ NALEKCJE.PL

§1 SŁOWNIK POJĘĆ

Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Administrator – Ewa Witkowska Made in Media z siedzibą w Łodzi, ul. pod adresem ul. Andrzeja Struga 78, lok.  A101, 95-557 Łódź NIP: 7262531707, REGON: 101022822, zwana także MiM.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu.
 3. Serwis – to platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca przy użyciu sieci Internet, pod adresem URL: www.nalekcje.pl – na stronie głównej Serwisu, a także pod wszelkimi rozszerzeniami tego adresu,  stworzona i utrzymana przez Administratora, umożliwiająca korzystanie z Usług, tagowanie Towarów oraz zamieszczanie recenzji Towarów. 
 4. Dostęp – bezpłatna usługa oferowana Użytkownikowi, polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Partnerom, których Towar jest prezentowany w ramach prowadzonych sklepów internetowych lub platform sprzedażowych, oferować Towary do zakupu z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez Nalekcje.pl, a Użytkownikom zawierać z Partnerami, którzy prezentują Towary w Nalekcje.pl bezpośrednio poprzez przekierowanie do sklepów internetowych lub platform sprzedażowych Partnerów;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna, której ustawa nadaje zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, na rzecz którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną o prowadzenie Konta;
 7. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na stronie Serwisu, który umożliwia założenie Konta.
 8. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, będąca przedmiotem Umowy. W ramach Konta Użytkownika przechowywane są dane osobowe Użytkownika, historia transakcji oraz umożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu jak dodawanie opinii, korzystania z dodatkowych nieodpłatnych usług oferowanych przez Serwis, korzystanie z ofert promocyjnych dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 9. Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Serwisu o prowadzenie Konta.
 10. Login – indywidualna nazwa nadana i przekazana Zarejestrowanemu Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędna do korzystania ze świadczonych Usług.
 11. Hasło – ciąg liter i cyfr, który identyfikuje Użytkownika podczas logowania się do Serwisu nalekcje.pl. Musi składać się z minimum ośmiu znaków i zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę.
 12. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu jako Użytkownik zawierająca z Serwisem umowę w ramach o prowadzenie Konta lub kupująca za jego pośrednictwem Towary, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Administratora w sposób cykliczny na rzecz Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umożliwia automatyczne otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, które mogą zawierać szczegółowe informacje o promocjach i nowościach w ofercie Partnerów w zakresie świadczonych Usług, w tym poprzez Serwis. Newsletter wymaga oddzielnej zgody Klienta.
 14. Pakiet – zestaw składający się z kilku Towarów dostępny w ofercie Partnera do nabycia na warunkach korzystniejszych aniżeli w przypadku zakupu każdego Towaru oddzielnie.
 15. Towar – Produkt oraz Produkty elektroniczne dostępne w Serwisie.
 16. Produkt – odpłatne treści dostarczane i oferowane przez Partnerów Serwisu i mające fizyczną postać w szczególności: książki, płyty CD, gry planszowe, gry karciane, sprzęt IT.
 17. Produkt elektroniczny – odpłatna treść dostarczana i oferowana przez Partnerów Serwisu w formie elektronicznej obejmująca różnego rodzaju utwory: słowne, graficzne, audiowizualne, muzyczne, wymagające pobrania lub odtworzenia online, za pośrednictwem sieci Internet, w formacie możliwym do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu, w szczególności e-book lub e-ćwiczenie, kursy online, webinary, podcasty, e-karty pracy, gry i aplikacje na urządzenia mobilne.
 18. Usługi – odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora lub Partnerów obejmujące w szczególności prowadzenie Konta, cykliczne dostarczanie treści w postaci elektronicznej oraz tagowanie Towarów oraz zamieszczanie recenzji Towarów w Serwisie.
 19. Klient – Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany, który przy udziale Serwisu po przekierowaniu nabywa Towary lub Usługi od Partnerów Serwisu.
 20. Sklep Nalekcje.pl – sklep prowadzony przez Administratora pod adresem URL: https://nalekcje.pl/sklep niezależny od sklepów prowadzonych przez Partnerów będący dodatkową funkcjonalnością Serwisu;
 21. Klient Sklepu Nalekcje.pl – Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany, który przy udziale Serwisu nabywa Towary w Sklepie Nalekcje.pl
 22. Zamówienie – zobowiązanie Klienta do nabycia wybranych przez Klienta lub Klienta Sklepu nalekcje.pl Towarów lub Usług odpłatnych z obowiązkiem zapłaty Ceny.
 23. Cena – informacja udostępniona w Serwisie o opłatach należnych Parterowi albo wskazana w Sklepie nalekcje.pl za Towar, a także inne Usługi świadczone odpłatnie na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 24. Partner – podmiot trzeci w stosunku do Serwisu, przedstawiający Towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Serwisu.
 25. RODO­ – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Made in Media Ewa Witkowska z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem, a także za pośrednictwem którego świadczy Usługi, w tym umożliwia Partnerom prezentację Towarów w Serwisie nalekcje.pl pod adresem URL: www.nalekcje.pl oraz przekierowanie do sklepów lub platform posiadających w ofercie Towary Partnerów oraz zasady zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu nalekcje.pl.
 2. Użytkownicy zobowiązują się do zapoznania z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania i stosowania. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu oraz ze Sklepu nalekcje.pl wymaga akceptacji Regulaminu.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym jego nazwy, domeny internetowej i całej zawartości, przysługują wyłącznie Administratorowi.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu, który znajduje się pod adresem URL: www.nalekcje.pl.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy i Użytkownicy zarejestrowani.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii o treściach sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, rasizm, komunizm i faszyzm oraz naruszających ludzką godność (art. 23 Kodeksu cywilnego).
 5. W ramach zamieszczanych opinii zabrania się:
  • a) używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, pogardliwe, obraźliwe lub obsceniczne -niezależnie od formy publikacji (tekstowa, graficzna, dźwiękowa), również w formie skrótów (wulgaryzmem jest także niepełne użycie słowa, np. k****).
  • b) prowokacji i celowego wywoływania sporów (tzw. trolling).
 6. Serwis dopuszcza się linkowanie do własnych stron internetowych lub wpisów, pod warunkiem, że wnoszą one jakieś merytoryczne treści, a komentarz nie ogranicza się do samego odnośnika. Nieograniczone linkowanie do własnych stron internetowych lub wpisów może być uznane za spam i tym samym usuwane.
 7. Serwis ma prawo do edycji lub usuwania treści o charakterze reklamowym. Zapis ten nie uchybia prawu krytyki.

§4 PROWADZENIE KONTA W SERWISIE

 1. Celem prowadzenia Konta konieczna jest rejestracja za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
 2. Warunkiem założenia Konta jest potwierdzenie zapoznania się z warunkami Regulaminu i zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Użytkownik dokonując rejestracji zapewnia Administratora o autentyczności podanych przez niego danych osobowych, a także o tym, że nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów.
 4. W chwili potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika w sposób wskazany
  w wiadomości e-mail, pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. w zakresie  prowadzenia  Konta.
 5. Umowa o prowadzenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Użytkownikiem Zarejestrowanym Serwisu może być osoba fizyczna prowadząca jak i nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna, jednostka organizacyjna którym, zdolność prawną przyznaje ustawa.
 7. Rejestracja może być konieczna do korzystania z niektórych usług Serwisu.
 8. Konto umożliwia także dokonywanie zakupów w Sklepie nalekcje.pl. Konto nie jest wystarczające dla złożenia Zamówień w sklepach lub na platformach Partnerów. Sklepy lub platformy Partnerów nie są własnością ani nie są zarządzane przez Administratora.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sklepów lub platform sprzedażowych Partnerów.

§5 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  • a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  • b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
  • c) oprogramowanie FlashPlayer, JAVA.
  • d) minimalna szerokość ekranu, do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 300 px.
 2. Korzystanie z Produktów elektronicznych może wiązać się z koniecznością posiadania zainstalowanego dodatkowego oprogramowania. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w opisach Produktów elektronicznych oraz u Partnerów oferujących towar za pośrednictwem Serwisu.

§6 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ – TOWARY DOSTĘPNE U PARTNERÓW

 1. Zamówienia na Towary mogą być składane u Partnerów, chyba że co innego wynika z postanowień dodatkowych Regulaminów świadczenia usług przez Serwis.
 2. Użytkownik w przypadku chęci dokonania zakupów zostaje przekierowany na stronę Partnera oferującego dane Towary, celem realizacji transakcji zakupu.    
 3. Klient podczas każdego składanego Zamówienia u Partnera podaje dane których podania żąda Partner, w szczególności dane podmiotu, który reprezentuje, niezbędne do realizacji Zamówienia.

§7 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ – TOWARY DOSTĘPNE W SKLEPIE NALEKCJE.PL

A – OGÓLNE ZASADY

 1. Niniejsze zasady odnoszą się wyłącznie do zakupów w Sklepie nalekcje.pl. Nie mają zastosowania do sklepów i platform Partnerów, które posiadają odrębne regulaminy.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu nalekcje.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Klient Sklepu nalekcje.pl dokonuje wyboru z asortymentu dostępnego w Sklepie nalekcje.pl.
 4. Towary oferowane w Sklepie nalekcje.pl zawierają opis Towarów. Mogą zwierać informacje dotyczące rodzaju licencji udzielanej na Towar.  
 5. Klient Sklepu nalekcje.pl może dokonywać zakupów po rejestracji Konta lub bez dokonywania rejestracji poprzez dodanie Towarów do wirtualnego koszyka poprzez przycisk „dodaj do koszyka”.
 6.  Klient Sklepu nalekcje.pl po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Konto lub bez logowania (w przypadku niezarejestrowanych Klientów Sklepu nalekcje.pl) składa zamówienie przy użyciu formularza, wskazując:
  • a) zamawiane Towary oraz ich ilość;
  • b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz
  • c) dane niezbędne do wystawienia faktury;
  • d) sposób dostawy;
  • e) sposób płatności.
 7. Złożenie Zamówienia i kliknięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi złożenie przez Klienta Sklepu nalekcje.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem Zamówienia i obowiązku zapłaty.
 8. Po złożeniu Zamówienia Sklep nalekcje.pl przesyła na podany przez Klienta Sklepu nalekcje.pl adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. 
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu nalekcje.pl o zawarciu umowy sprzedaży Towarów.
 10. Przedmiot zamówienia jest dostarczany do Klienta Sklepu nalekcje.pl na adres wskazany przez Klienta Sklepu nalekcje.pl w Zamówieniu.
 11. W przypadku braku dostępności zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta Sklepu nalekcje.pl z innych przyczyn Sklep nalekcje.pl poinformuje Klienta Sklepu nalekcje.pl o zaistniałej sytuacji najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta Sklepu nalekcje.pl adres e-mail.
 12. Sklep nalekcje.pl dokona także niezwłocznie zwrotu Klientowi Sklepu nalekcje.pl dokonanej płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki był wybrany przy zamówieniu.
 13. Zamówienia, które nie zostały opłacone (przy wyborze formy dostawy: przedpłata) są anulowane po okresie 30 dni.
 14. Faktury VAT wysyłane są w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazanych w Zamówieniu.
 15. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia przez Klienta Sklepu nalekcje.pl w Sklepie nalekcje.pl.
 16. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta Sklepu nalekcje.pl wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 17. Koszty dostawy są podawane do wiadomości Klienta Sklepu nalekcje.pl przed końcowym zatwierdzeniem Zmówienia stosownie do wybranej formy dostawy.
 18. Sklep nalekcje.pl nie przewiduje możliwości dostawy fizycznej Towarów poza terytorium Polski.

B – PŁATNOŚCI

  19. Na stronie internetowej Sklepu nalekcje.pl znajduje się wykaz kosztów dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej.
  20. Klient Sklepu nalekcje.pl może dokonać zapłaty:
  • a. kartą płatniczą i e-przelewami w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sklep nalekcje.pl,
  • b. przelewem tradycyjnym lub
  • c. za pobraniem.

  21. W przypadku zapłaty za Zamówienie w sposób opisany w ust. 20 lit. a i b realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep nalekcje.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności lub uznania rachunku bankowego Sklepu nalekcje.pl po zakończeniu przez Klienta Sklepu nalekcje.pl procesu składania Zamówienia.
  22. W przypadku zapłaty za Zamówienie w sposób opisany w ust. 20 lit. c realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta Sklepu nalekcje.pl procesu składania Zamówienia na stronie Sklep nalekcje.pl.
  23. Wybrany sposób płatności obejmuje zawsze całe Zamówienie.

C – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

24. Sklep nalekcje.pl może zamieścić na stronie internetowej przedstawiającej dany Towar informację – liczbie dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia (czas realizacji zamówienia).
25. Informacja, o której mowa w ust. 24 to przybliżony czas liczony od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta Sklepu nalekcje.pl za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich Zamówionych Towarów.
26. Jeżeli na stronie Sklepu nalekcje.pl brak jest informacji o czasie realizacji zamówienia dla poszczególnego Produktu, czas ten wynosi 3 dni robocze.
27. W przypadku organizacji przedsprzedaży czas realizacji Zamówienia biegnie od daty dostępności wszystkich Towarów objętych Zamówieniem.

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆ I DOSTAWA – TOWARY DOSTĘPNE U PARTNERÓW

 1. W przypadku wyboru zakupu towarów dostępnych w sklepach lub platformach zakupowych Partnerów Zamówienia realizowane są w sposób i w terminach opisanych w regulaminach sklepów lub platform internetowych Partnerów.
 2. Zasady dostawy Towarów uregulowane są w regulaminach sklepów lub platform internetowych Partnerów.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów w szczególności wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne, w tym za działania i zaniechania pomiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe, kurierskie czy internetowe.
 4. Serwis ma prawo na zasadach opisanych w odrębnych Regulaminach prowadzić wspólnie z Partnerem lub Partnerami, a także w Sklepie nalekcje.pl przeprowadzać akcje promocyjne i podejmować inne działania, których celem jest promocja Towarów i Usług, w tym Usług Serwisu, w szczególności poprzez konkursy, programy lojalnościowe, rabaty okazjonalne.
 5. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§9 TOWARY

 1. W Serwisie prezentowane przez Partnerów są następujące Produkty elektroniczne:
  • ebooki w formacie: PDF, EPUB, MOBI NA KINDLE,
  • audiobooki w formacie: MP3, WAV, WMA,
  • utwory audiowizualne w formacie: MP4, AVI, DVD, MOV, MPG, Ogg, WMV,
  • podcasty w formacie: MP3, WAV, WMA,
  • webinary i szkolenia online: bez możliwości zapisania pliku na dysku komputera lub urządzenia mobilnego, dostępne po zalogowaniu na platformę lub do sklepu internetowego Partnera.
 2. Korzystnie z zakupionych Produktów elektronicznych może wiązać się z koniecznością zainstalowania dodatkowego oprogramowania oferowanego przez inne podmioty. Koszt oprogramowania nie jest wliczony w Cenę, chyba że co innego wynika z opisu Produktu elektronicznego.

§10 CENA

 1. Wszystkie Ceny Towarów zamieszczone w Serwisie i w Sklepie nalekcje.pl są podawane w złotych polskich jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.
 2. Cena podana przy Towarze nie zawiera kosztów wysyłki. Informację o kosztach wysyłki otrzymywana jest przed złożeniem Zamówienia i może być różna dla różnych Partnerów, Sklepu nalekcje.pl i sposobów wysyłki.
 3. W Sklepie nalekcje.pl wykaz sposobów i kosztów wysyłki zamieszczony jest każdorazowo w formularzu zamówienia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

§11  GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Warunki gwarancji i rozpoznawania reklamacji dotyczących Towarów, które zostały zakupione w sklepach lub na platformach sprzedażowych Partnerów regulują regulaminy sklepów lub platform internetowych Partnerów.
 2. Serwis oraz Sklep nalekcje.pl odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową Towarów lub Usług świadczonych przez Serwis także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usług lub dostawy Towarów przez Administratora należy zgłaszać na adres e-mail: info@nalekcje.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację (w tym adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Serwis wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Serwis ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji.

§12 WARUNKI KORZYSTANIA Z TOWARÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Wszystkie Towary, w tym Produktu elektroniczne udostępniane w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006,r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w sieci Internet bez uprzedniej, pisemnej, wyraźnej zgody Administratora lub jest zabronione.
 2. Towary elektroniczne dostępne w Serwisie mogą być zabezpieczone przez Partnerów w celu korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegóły dotyczące korzystania z Towarów i zabezpieczeń mogą się różnić w zależności od formatu zamawianych Towarów i wyboru Partnerów.  

§13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Ewa Witkowska Made in Media z siedzibą w Łodzi, ul. pod adresem ul. Andrzeja Struga 78, lok.  A101, 95-557 Łódź NIP: 7262531707, REGON: 101022822.
 2. Administrator danych osobowych Użytkowników dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez nich, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Serwis podejmuje wszelkie działania, których celem jest zapewnienie organizacyjnych, technicznych środków zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z:
  a) prowadzeniem Konta
  b) realizacją składanych zamówień w Sklepie nalekcje.pl
  c) wysyłką Newslettera oraz prowadzeniem działań marketingowych – informowania o ofertach własnych oraz przekazywanie informacji nie mających cech ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie zgody
  d) prowadzonymi statystykami oraz analizą rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji Towarach w Serwisie,
  e) rozpoznawaniem reklamacji.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) oraz f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Administrator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne (adres email), aczkolwiek wyłącznie ich podanie warunkuje możliwość wysyłki Newslettera. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie nalekcje.pl konieczne jest podanie adresu e-mail oraz danych do wysyłki lub wystawienia dokumentów księgowych.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail info@nalekcje.pl
 9. Odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi kurierskie, bankowe i płatnicze (w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie nalekcje.pl).
 10. Dane z przeglądarki internetowej (cookies) zawierające dane Użytkowników i osób dokonujących zakupu  zbierane są przez Serwis automatycznie w celu profilowania. Dane są przetwarzane przez czas 14 dni. Instalacja odpowiedniej wtyczki uniemożliwi ich pobierania np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 11. Dane osobowe są transferowane do państwa trzeciego w związku ze współpracą z Google LLC i FreshMail lub MailChimp w oparciu zapisu EU-USA Privacy Shield.

§14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
 1. Serwis wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o świadczenie Usług świadczonych przez Serwis na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Serwisem, bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Spór może być rozpatrywana przez sąd polubowny wyłącznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w tylko, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 6. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§15 WYPOWIEDZENIE UMOWY I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEADAŻY LUB PROWADZENIA KONTA PRZEZ KLIENTA SKLEPU NALEKCJE

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do zakupów dokonywanych w Sklepie nalekcje.pl. Regulaminy sklepów lub platform zakupowych Partnerów mogą zawierać odmienne zapisy.
 2. W wypadku Zarejestrowanych Użytkowników nie będących Konsumentami Serwis może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
 3. W wypadku Zarejestrowanych Użytkowników będących Konsumentami Serwis może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Zarejestrowanych Użytkowników przed rozwiązaniem umowy.
 4. W wypadku Zarejestrowanych Użytkowników będących Konsumentami Serwis  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto lub pozbawić go prawa do składania zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik Zarejesrtowany korzysta z Serwisu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Serwisu,  w sposób uciążliwy dla innych osób oraz dla Administratora, kopiuje Towary i Usługi Serwisu lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Administratora, podaje Administratorowi dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Serwisu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 5. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie nalekcje.pl oraz rozpoczęcia świadczenia usług prowadzenia Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 8.
 6. Sklep nalekcje.pl nie jest właściwy do przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w sklepach lub platformach sprzedażowych Partnerów.
 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 Konsument zobowiązany jest poinformować Sklep nalekcje.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: info@nalekcje.pl). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Sklep nalekcje.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.
 9. Sklep nalekcje.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient Sklepu nalekcje.pl wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed terminem, o którym mowa w ust. 4 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy Klientom nie będącym Konsumentom nie przysługuje.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Serwisu, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: info@nalekcje.pl.
 2. Zamiany Regulaminu mogą być wprowadzone przez Administratora w przypadku wystąpienia zmian przepisów prawa bądź zmiany funkcjonalności Serwisu. Zmiana Regulaminu jest skuteczna od momentu jej opublikowania w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
  w szczególności zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), RODO oraz w stosunku do osób nie prowadzących działalności gospodarczej także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).  
 4. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu, który znajduje się pod adresem URL: www.nalekcje.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.11.2019 r.